Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Teren monitorowany

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA GŁĘBOKI BRÓD

Tereny leśne Nadleśnictwa Głęboki Bród będące własnością Skarbu Państwa, objęte są monitoringiem wizyjnym mobilnych urządzeń tj. kamery lub foto pułapki. Nadzór prowadzony jest w celu związanym ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. W obowiązku informacyjnym zamieszczonym poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Nadleśnictwo chroni i przetwarza dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Głęboki Bród informuje, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Nadleśnictwo Głęboki Bród, Głęboki Bród 4, 16-506 Giby, tel.: 87 51 65 203, e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl, zwane dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i obejmuje miejsca związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach realizacji odrębnych umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz aktualnym Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego wykorzystywanego przez Posterunek Straży Leśnej związanego ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.