Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Głęboki Bród, Głęboki Bród 4, 16-506 Giby

Budynek biura Nadleśnictwa Głęboki Bród mieści się na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głęboki Bród w miejscowości Głęboki Bród, gmina Giby.

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać 60 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników w budynku to godziny 7.00-15.00.

Pojazdy parkowane są na utwardzonych placach od frontu i z tyłu budynku, nie wyznaczono miejsc postojowych pojazdom, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony drogi asfaltowej, usytuowane jest na poziomie 6 schodków. Dodatkowe wejście znajduje się od szczytu budynku, z ogrodzonego placu, usytuowane jest na poziomie 5 schodków od chodnika. Schody wejściowe nie posiadają pochylni lub platform. Drzwi wejściowe nie posiadają progów, ich minimalna szerokość w świetle 90 cm, umożliwiająca skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.  

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziome parteru, wejścia do pomieszczeń z korytarza nie posiadają progów. Hol przy wejściu głównym dostosowany jest dla gości oczekujących.  Budynek nie posiada windy, nie jest możliwe korzystanie z innych kondygnacji.

W budynku nie ma toalet przystosowanych osobom niepełnosprawnym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby, co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 87 516 52 03 lub e-mailowo na adres glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl