Web Content Display Web Content Display

Położenie nadleśnictwa

Nadleśnictwo Głęboki Bród wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo wynosi 9571,76 ha.

Położenie administracyjne

Nadleśnictwo składa się z jednego obrębu o nazwie Głęboki Bród, który dzieli się na 6 leśnictw. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Głęboki Bród.

Nadleśnictwo położone jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego na terenie powiatu Augustów (gminy Nowinka i Płaska) oraz powiatu Sejny (gminy Giby i Krasnopol), z czego zdecydowana większość powierzchni znajduje się na terenie Gminy Giby.

Od zachodu nadleśnictwo graniczy z Wigierskim Parkiem Narodowym, Od północy i zachodu z Nadleśnictwem Suwałki, od wschodu z Nadleśnictwem Pomorze, a od południa z Nadleśnictwem Płaska i Szczebra.

Położenie fizyczno-geograficzne

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną IBL zamieszczoną w „Zasadach hodowli lasu" z 2003 r. lasy Nadleśnictwa Głęboki Bród leżą w II Krainie przyrodniczo-leśnej Mazursko-Podlaskiej w dzielnicy 4 Puszczy Augustowskiej, mezoregionie Wigierskim i Równiny Augustowskiej (skraje południowe i wschodnie Nadleśnictwa).

Położenie geograficzne nadleśnictwa określają współrzędne geograficzne:
   540 05' szerokości północnej           530 57' szerokości północnej
   230 04' długości wschodniej             230 23' długości wschodniej

W podziale fizyczno-geograficznym Polski (Kondracki 2000) nadleśnictwo znajduje się w:

Megaregion: Europa Wschodnia (8)
Prowincja: Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie (84)
Podprowincja: Pojezierza Wschodniobałtyckie (842)
Makroregion: Pojezierze Litewskie (842.7)
Mezoregion: Równina Augustowska (842.74)
Pojezierze Wschodniosuwalskie (842.73) - skraje północne  Nadleśnictwa

Według podziału geobotanicznego (Szafer, Pawłowski 1972) teren Nadleśnictwa Głęboki Bród położony jest w:

Obszarze Eurosyberyjskim
Prowincji Środkowoeuropejskiej
Dziale Północnym
Krainie Suwalsko-Augustowskiej
Okręgu: Augustowskim i Suwalskim

Nadleśnictwo Głęboki Bród leży w północnej części Puszczy Augustowskiej. Puszcza położona jest głównie na utworach glacjofluwialnych (sandrach), które wytworzyły się w fazie poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego. Sandr suwalsko-augustowski zajmuje około 1200 km2 powierzchni i zbudowany jest z drobno i średnioziarnistych piasków dochodzących w rejonie Mikaszówki i Augustowa do 50 m miąższości. Pod piaskami sandrowymi zalega kilkumetrowy podkład gliny, a pod nią znów piaski glacjofluwialne. Miejscami glina wynurza się na powierzchnię tworząc wyspy wśród sandru.

Według innego podziału (A. Woś 1999) Nadleśnictwo Głęboki Bród leży w całości w regionie klimatycznym XII  Mazursko-Podlaskim.