Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż tusz zwierzyny łownej

Nadleśnictwo Głęboki Bród ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż tusz zwierzyny łownej.

I. Sprzedający

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo

Głęboki Bród, Głęboki Bród 4, 16-506 Giby, telefon (087) 51 65 203

Adres strony internetowej : https://gleboki-brod.bialystok.lasy.gov.pl/

e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych znajduje

się na stronie : https://gleboki-brod.bialystok.lasy.gov.pl/rodo

II. Cena wywoławcza za 1 kg tuszy netto w I klasie jakości wynosi:

- jeleń 8,25 zł/kg

- sarna 17,25 zł/kg

Proponowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

III. Tryb sprzedaży :

Przetarg pisemny nieograniczony.

IV. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są tusze jeleni i saren, znajdujących się na liście

gatunków łownych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego

2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U.

z 2005 r., nr 27, poz. 231) i ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie

(tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz.1173 ze zm.), pozyskanych łącznie na terenie dwóch

obwodów łowieckich o numerach 32 i 33 stanowiących Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Nadleśnictwa Głęboki Bród, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2024 r., w

ilości:

a) jelenie 3410 kg,

b) sarny 60 kg,

Podana ilość jest ilością orientacyjną i może wahać się w przedziale plus/minus 30%

Masa dotyczy obu płci we wszystkich grupach wiekowych.

V. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Warunki wymagane od kupującego:

1. Kupujący obowiązany jest do podania lokalizacji posiadanych chłodni na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Głęboki Bród lub deklaracji posadowienia chłodni na czas trwania umowy, umożliwiających składowanie tusz zwierzyny, położonych na terenie OHZ Nadleśnictwa Głęboki Bród  lub deklaracji korzystania z chłodni nadleśnictwa Głęboki Bród (na podstawie oddzielnej umowy).

2. Wszelkie koszty działalności punktu skupu ponosi Kupujący.

3. Kupujący musi posiadać stosowne uprawnienia do skupu tusz zwierząt dzikich.

4. Kupujący musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy,

VII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Głęboki Bród (pokój nr 4)  lub przesłać (pocztą lub kurierem) na adres siedziby nadleśnictwa w terminie do 28.11.2023 r. do godz. 12:00 (liczy się data i godzina otrzymania oferty). Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Przetarg na sprzedaż tusz zwierzyny łownej. Nie otwierać do dnia 28.11.2023 r. do godz. 12:00”. Na kopercie należy zamieścić dane teleadresowe oferenta.

3. Oferty należy składać na załączonym wzorze formularza ofertowego.

VIII. Termin realizacji sprzedaży:

Sprzedający ustala termin wykonania sprzedaży od dnia podpisania umowy do 31

marca 2024 r.

IX. Kryteria wyboru oferty:

1. Najwyższa wartość łączna brutto oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego przetargu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

3. W przypadku niepodpisania umowy przez wybranego oferenta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty następnej w kolejności, bez konieczności przeprowadzania ponownego przetargu.

X. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ze strony Nadleśnictwa Głęboki Bród osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami zainteresowanymi tym zamówieniem jest leśniczy ds. łowieckich – tel. (87) 51 65 203, +48 609 229 245

e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl

Załączniki do ogłoszenia:

Nr 1. Wzór umowy

Nr 2. Formularz ofertowy