Informacja o konsultacjach społecznych

23.02.2022 | Nadleśnictwo Głęboki Bród

Nadleśnictwo Głęboki Bród informuje o trwających konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnej wartości HCFV.

Nadleśnictwo Głęboki Bród informuje iż zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce, trwa procedura konsultacji społecznych dotycząca wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnej wartości (HCVF) zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa.

Konsultacje ekosystemów referencyjnych odbywają się w oparciu o Zasadę 6 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce, w szczególności wskaźniki:

6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie;

6.4.2. Zarządzający lasami dużej powierzchni: wybór obszarów leśnych objętych ochroną według wymagań z punktu 6.4.1., będzie prowadzony w oparciu o rozpoznanie kluczowych walorów biologicznych między innymi poprzez konsultacje z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

Ekosystemy referencyjne są obszarami, na których zaniechano jakichkolwiek prac gospodarczych, aby umożliwić zachodzenie naturalnych procesów przyrodniczych. Wytypowane obszary zajmują w Nadleśnictwie Głęboki Bród 335,83 ha, a są to przede wszystkim lasy wodochronne, bory i lasy bagienne oraz inne siedliska przyrodniczo cenne.

Konsultacje lasów o szczególnej wartości (HCVF) odbywają się w oparciu o Zasadę 9 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce, w szczególności wskaźnik

9.2.1. Zarządzający lasami o dużej powierzchni: w celu zidentyfikowania lasów o szczególnej wartości ochronnej prowadzi się konsultacje z miejscowymi stronami zainteresowanymi, uwzględniając przedstawicieli przyrodniczych organizacji pozarządowych.

Lasy HCVF (High Conservation Value Forests) są to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, których zidentyfikowanie jest jednym z wyznaczników prowadzenia dobrej gospodarki leśnej. W Nadleśnictwie Głęboki Bród wyżej wymienione lasy zostały wyznaczone i poddane konsultacjom w 2009 roku. W latach 2011 i 2021 w ramach tworzenia PUL na lata 2012 – 2021 i 2022 – 2031  Biuro Urządzania Lasu w Białymstoku zweryfikowało i poddało konsultacjom planowane zabiegi gospodarcze.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że informacje oraz materiały związane z ekosystemami referencyjnym i lasami HCVF Nadleśnictwa Głęboki Bród zamieszczone zostały w załącznikach poniżej. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów referencyjnych i lasów HCVF, w tym zwłaszcza lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (lasy kategorii HCVF 6 - lasy ważne ze względu na znaczenie kulturowe, przyrodnicze, ekonomiczne i religijne) można zgłaszać do Nadleśnictwa Głęboki Bród. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Joanna Hołubowicz, tel. (87) 516 52 03. Wnioski dotyczące zasięgu tych szczególnych lasów mogą zgłaszać wszystkie zainteresowane strony, wymagane jest jednak uzasadnienie zgłoszonej propozycji i zaznaczenie jej na mapie. Wszelkie opinie i uwagi można składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konsultacji, do 25.03.2022 r.

Resources to get