Asset Publisher Asset Publisher

Projekty POIiŚ

Nazwa projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

 

Nazwa projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

Udział nadleśnictwa

W ramach realizacji Projektu nadleśnictwo planuje zakup samochodu patrolowo-gaśniczego.

 

Nazwa projektu:

Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej

Planowany okres realizacji: 2018-2021 r.

Beneficjent:  Nadleśnictwo Głęboki Bród Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest długookresowa ochrona głuszca poprzez prowadzenie czynnych działań ochronnych w środowisku (in-situ) oraz prac hodowlanych w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród (ochrona ex-situ).

Głównym celem projektu jest utworzenie stabilnej populacji głuszca na terenie Puszczy Augustowskiej. Głuszec jest gatunkiem wykazującym regres na terenie Unii Europejskiej, a podjęte działania przyczynią się do ochrony oraz poprawy sytuacji tego gatunku na obszarze wspólnoty. Głuszec jest uznawany za gatunek zagrożony w skali Unii Europejskiej co potwierdzają zapisy Dyrektywy Ptasiej. Na terenie Polski objęty jest ochroną gatunkową oraz strefową.  Czynna ochrona gatunku wynika z realizacji Krajowego Programu Ochrony Głuszca.

Projekt przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej środowiska oraz zasilenia populacji gatunku, który jest pod szczególną ochroną w skali Unii Europejskiej.

W ramach projektu będą realizowane działania przyrodnicze:

 • Wysiedlenia do środowiska przyrodniczego Puszczy Augustowskiej głuszców pochodzących z hodowli krajowych oraz z populacji wolno żyjącej;
 • Minimalizowanie wpływu drapieżnictwa na populację głuszców – zarówno ssaków jak i ptaków drapieżnych;
 • Prowadzenie kompleksowego monitoringu populacji głuszców (obserwacje bezpośrednie, inwentaryzacje, telemetria, badania genetyczne populacji i badania wpływu stresu na ten gatunek);
 • Rozwijanie prac hodowlanych w istniejącym w Nadleśnictwie Głęboki Bród Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców poprzez, przede wszystkim, rozbudowę woliery hodowlanej, jak również rozbudowę stada podstawowego zarodowego, wymianę osobników z innymi hodowlami, współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli zwierząt;
 • Działania informacyjno-promocyjne.

Efekty uzyskane w ramach projektu przyczynią się do wzmocnienia populacji głuszców w Puszczy Augustowskiej, zapewnienia długofalowej ochrony tych ptaków, rozwijania hodowli głuszców i wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy krajowej i międzynarodowej w temacie hodowli głuszca. Prowadzenie działań promocyjnych zwiększą świadomość ekologiczną lokalnej społeczności i osób odwiedzających region Puszczy.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 987 718,74 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 987 029,99zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 5 088 974,36 zł

 

 

Zgłaszanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach realizowanych projektów

Informujemy, że na stronie www.pois.gov.pl w zakładce „Prawo i dokumenty”

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

znajdują się wytyczne w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i zgłaszania nieprawidłowości w realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W celu poinformowania Instytucję Zarządzającą POIIŚ o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach został utworzony mechanizm sygnalizacyjny, który umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez: