Asset Publisher Asset Publisher

Opis projektu POIŚ

Opis projektu

Nadleśnictwo Głęboki Bród  od 2018 roku realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pt. „Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej”.

 

Cele

Celem projektu jest długookresowa ochrona głuszca poprzez prowadzenie czynnych działań ochronnych w środowisku (in-situ) oraz prac hodowlanych w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród (ochrona ex-situ).

Projekt przewiduje następujące działania przyrodnicze:

(1) Wysiedlenia do środowiska przyrodniczego Puszczy Augustowskiej głuszców pochodzących z hodowli krajowych oraz z populacji wolno żyjącej;

(2) Minimalizowanie wpływu drapieżnictwa na populację głuszców – zarówno ssaków jak i ptaków drapieżnych;

(3) Prowadzenie kompleksowego monitoringu populacji głuszców (obserwacje bezpośrednie, inwentaryzacje, telemetria, badania genetyczne populacji i badania wpływu stresu na ten gatunek);

(4) Rozwijanie prac hodowlanych w istniejącym w Nadleśnictwie Głęboki Bród Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców poprzez, przede wszystkim, rozbudowę woliery hodowlanej, jak również rozbudowę stada podstawowego zarodowego, wymianę osobników z innymi hodowlami, współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli zwierząt;

(5) Działania informacyjno-promocyjne.

 

Wartość

Działania projektu przewidziane są na lata 2018-2021, całkowita wartość projektu 5 987 718,74 PLN w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 5 088 974,36 PLN