Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów 2020

Dzień 21 marca Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowym Dniem Lasów, który od 8 lat obchodzony jest na całym świecie. Głównym celem tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli, jaką lasy odgrywają w życiu człowieka. W 2020 roku Dzień Lasów obchodzimy pod hasłem: „Lasy i różnorodność biologiczna. Zbyt cenne by je tracić”.

W Polsce lasów przybywa. Od drugiej wojny światowej lesistość Polski wzrosła z 21 do prawie 30%. Zwiększa się nie tylko ich powierzchnia, ale także ilość zgromadzonego w lasach drewna oraz wiek drzew. Polskie lasy są coraz bardziej zróżnicowane i cenne. Pełnią też wiele funkcji. Są miejscem życia wielu gatunków roślin i zwierząt, chronią klimat, umożliwiają wypoczynek. Spowalniają odpływ wody, dzięki czemu chronią glebę przed zniszczeniem oraz zapobiegają powodziom. Lasy dostarczają odnawialnego, najbardziej ekologicznego surowca, czyli drewna. Jest to możliwe dzięki trwale zrównoważonej gospodarce leśnej prowadzonej przez leśników zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Czy wiesz, że?

  • Europa, To jedyny kontynent, na którym lasów przybywa w sposób zrównoważony! Dzięki opracowaniu zasad gospodarowania nimi w sposób trwały, a także dzięki dobremu zarządzaniu, europejskich lasów jest coraz więcej.
  • Spośród krajów europejskich Polska ma największy odsetek lasów z certyfikatami FSC i PEFC.

Aby zapewnić trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną, leśnicy pozyskują drewno w sposób odpowiedzialny, a w miejsce wyciętych drzew sadzone są nowe.

Co roku leśnicy sadzą w Polsce ok. 500 mln drzew. W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ok. 30 mln. Od 1945 roku w tym regionie Polski przybyło ponad 220 tys. ha lasów. Ogólna powierzchnia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku [RDLP w Białymstoku] wynosi ponad 625000 ha, w tym lasy stanowią blisko 590000 ha. Lesistość gmin na terenie RDLP Białystok jest bardzo zróżnicowana. Są gminy typowo leśne, jak np. Białowieża (Puszcza Białowieska), Płaska (Puszcza Augustowska), Ruciane-Nida (Puszcza Piska), gdzie prawie całą powierzchnię pokrywają lasy, oraz gminy z dominującym krajobrazem rolniczym, np. Mońki, Dąbrowa Białostocka czy Czyżew.

 

Jednym z istotnych czynników warunkujących życie na Ziemi jest różnorodność biologiczna: genetyczna, gatunkowa i ekosystemowa. Imponująca liczba ok. 2 mln opisanych i skatalogowanych gatunków, w większości żyjących na lądzie – tych od mikroskopijnej bakterii glebowej po mamutowce olbrzymie – wciąż nie jest ostateczna. Naukowcy szacują, że nadal 86% gatunków lądowych czeka na odkrycie. Różnorodność organizmów i niezliczone powiązania między nimi zapewniają równowagę biosfery i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Puszcza Białowieska – Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO:

Puszcza Białowieska jest miejscem unikalnym pod względem bogactwa przyrodniczego. Jej znaczenie dla zachowania przyrody w skali światowej podkreśla fakt objęcia tego terenu licznymi formami ochrony przyrody o międzynarodowym zasięgu: to jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Puszcza Białowieska należy także do sieci NATURA 2000, jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz siedlisk.

Czy wiesz, że?

  • Ponad 80% wszystkich poznanych gatunków roślin i zwierząt żyjących na lądzie jest związanych z lasami.

Pomagamy przyrodzie:

Leśnicy odtwarzają zagrożone siedliska lasów łęgowych, zajmują się też reintrodukcją zagrożonych wyginięciem gatunków.  Od ponad 60 lat Lasy Państwowe starają się także zwiększyć liczbę głuszców tych rzadkich kuraków leśnych zagrożonych wyginięciem. Młode głuszce hodowane są przez leśników w wolierach, a następnie wypuszczane na wolność. Przebywanie w wolierze chroni ptaki przed drapieżnikami. Na terenie RDLP w Białymstoku, w projekcie ochrony głuszca w Puszczy Augustowskiej uczestniczy Nadleśnictwo Głęboki Bród.

Nadleśnictwa Augustów, Białowieża, Bielsk, Borki, Browsk, Czerwony Dwór, Gołdap, Hajnówka, Krynki, Płaska, Supraśl, Waliły i Żednia oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku realizują także Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe, którego głównym celem jest zapewnienie trwałości populacji żubra oraz jej rozwój.

W Czynną ochronę cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych zaangażowane są Nadleśnictwa Krynki, Drygały, Waliły. W ramach projektu realizują one działania mające na celu zwiększenie liczebności cietrzewia w rejonach występowania gatunku.

Retencja wodna w lasach.

Od ponad 20 lat Lasy Państwowe prowadzą różne programy związane z magazynowaniem wody w lasach. Tworzenie małych zbiorników wodnych i dbanie o naturalne zbiorniki, np. oczka wodne czy źródliska, powoduje m.in. wzrost różnorodności gatunkowej – zasiedlanie terenów wokół zbiornika przez gatunki związane ze środowiskiem wodnym. Aktualnie Nadleśnictwo Browsk w Puszczy Białowieskiej prowadzi prace w ramach projektu retencyjnego pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach nizinnych. W 2019 roku leśnicy wyremontowali zbiornik w miejscowości Gnilec w którym gromadzi się prawie 100 tys m3 wody. W 2020 roku w tym nadleśnictwie zostanie odnowionych 18 sztuk wodopojów dla zwierząt, ale to również zbiorniki gromadzące wodę w Puszczy.

Z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w projekcie bierze udział 11 nadleśnictw: Augustów, Bielsk, Browsk, Dojlidy, Giżycko, Głęboki Bród, Krynki, Płaska, Supraśl, Suwałki, Żednia. Celem projektu jest realizacja kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

W latach 2010-2015 RDLP w Białymstoku oraz kilka nadleśnictw w tym nadleśnictwa z  Puszczy Białowieskiej uczestniczyły w projekcie ochrony orlika krzykliwego na wybranych obszarach NATURA 2000. Dzięki projektowi uzyskaliśmy zatrzymanie spadku i polepszenie stanu oraz zasięgu lęgowej populacji orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej i w Puszczy Knyszyńskiej. Zostały zorganizowana promocja modeli zrównoważonego gospodarowania krajobrazem dla tego gatunku. Lokalne społeczności i turyści otrzymali fachową wiedzę o tym gatunku. W ramach  projektu odtworzono kilkuset hektarów łąk, co pozwoliło m.in. na zwiększenie rozrodczości orlika krzykliwego.